Stewardship 101

November 2018

 November 11, 2018  "Stewardship 101"   Luke 21:1-4        pdf 
 November 18, 2018  "Stewardship 101, Part 2"   Luke 21:1-4      pdf